Glavni projekt fasade

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Glavni projekt fasade

Izrada glavnog projekta je koncipirana na način da investitor sam odabere koju će fasadu i koju stolariju odabrati za svoju zgradu.

Sadržaj projektnog prijedloga:

1. Obrazac 1. Prijavni obrazac (A dio) – elektronska verzija

2. Obrazac 2. Prijavni obrazac (B dio)

3. Obrazac 3.a Izjava Prijavitelja

4. Obrazac 4. Ažurirani popis suvlasnika

5. Obrazac 5. Izjava ovlaštenog projektanta glavnog projekta energetske obnove

6. Obrazac 6. Izjava o primljenim potporama

7. Obrazac 7. Izjava FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga

8. Relevantni dokumenti navedeni u Uputama za prijavitelje

a) Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra

b) Međuvlasnički ugovor

c) Ugovor o upravljanju zgradom

d) Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika, ako je primjenjivo

e) Odluka/e o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade

f) Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta

g) Dokaz da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća

h) Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

i) Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine

j) Fotodokumentacija dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova

k) Akt za građenje, ako je primjenjivo

l) Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja

m) Uvjerenje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja ne vodi kazneni postupak

9. Ostalo